Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CIHEX B.V., 
gedeponeerd op 22 september 2014 bij de Kamer van Koophandel te Breda

Algemene Voorwaarden CIHEX B.V.


ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: Particulier (natuurlijk persoon) of Bedrijf (rechtspersoon) die een Overeenkomst tot levering met CIHEX BV heeft gesloten of in opdracht van wie CIHEX producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie CIHEX in gesprek of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Bestelling: Een opdracht aan CIHEX tot levering of bezorging van een Product of Dienst.

Dienst(en): Werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, verricht door CIHEX voor of ten behoeve van Afnemer.

Digitaal: Langs elektronische weg; via internet of email.

Examengeld: Prijs voor het deelnemen aan een examen.

Factuurbedrag: Totaalprijs voor bestelde Producten en/of Diensten, eventueel vermeerderd met BTW.

Factuurdatum: Datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag of Examengeld is overeengekomen, dan wel gefactureerd.

Kandidaat:Persoon die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan een examen.

Leverancier:    CIHEX

Offerte: In meer of mindere mate gespecificeerde Diensten en/of Producten en de begroting van de aan die Diensten en/of Producten verbonden kosten.

Order: Ieder mondeling of schriftelijk verzoek van Afnemer aan CIHEX, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een Offerte, tot het verrichten van Diensten, leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen CIHEX en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Pakbon: Bon bij aflevering van Producten en/of Diensten met een overzicht van de bestelling en Factuurdatum.

Producten: Zaken en/of Diensten die CIHEX levert en/of de resultaten van Diensten c.q. dienstverlening door CIHEX.

Cursusexamen: Georganiseerd examen in opdracht van een opleidingsinstituut voor een groep Kandidaten.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt tevens verstaan Digitaal.

CIHEX: CIHEX BV, gevestigd aan de Ridderstraat 60, 4920 AC te Oosterhout ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK nummer 61461210, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden CIHEX gedeponeerd op 22-09-2014 bij de Kamer van Koophandel in Breda.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
Lid 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Offertes, aanbiedingen en (overige) rechtshandelingen en/of rechtsbetrekkingen tussen CIHEX en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst. Door het sluiten van een Overeenkomst met CIHEX verklaart de Afnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Daarbij worden deze Algemene Voorwaarden te allen tijde bij of vooraf-gaande aan het sluiten van een Overeenkomst aan Afnemer ter hand gesteld. Afnemer kan deze Algemene Voorwaarden verder tevens raadplegen door deze op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder het nummer zoals in deze Algemene Voorwaarden vermeld.
Lid 2 Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door CIHEX van een afwijking van of aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is voor CIHEX slechts bindend voor die ene specifieke transactie.
Lid 3 Op de bijzondere bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn de algemene bepalingen onverkort van toepassing. Bijzondere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden prevaleren, voor zover deze afwijken van de algemene bepalingen, boven de algemene bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De bijzondere bepalingen zijn opgenomen vanaf artikel 12 tot en met 19.
Lid 4 Op examens is naast deze Algemene Voorwaarden, het Examenreglement CIHEX van toepassing, die zijn na te lezen op onze de website van CIHEX, www.cihex.nl.
Lid 5 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze door CIHEX uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
Lid 1 Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes van CIHEX zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Order door Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Lid 2 Desgevraagd zal CIHEX voor de aanvang van het verrichten van Diensten en/of de levering van Producten een Offerte aan Afnemer ter goedkeuring voorleggen.
Lid 3 Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover CIHEX een Order van Afnemer schriftelijk aanvaardt of door CIHEX uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Lid 4 Indien een Overeenkomst digitaal tot stand komt, en sprake is van consumentenkoop op afstand in de zin van artikel 7:46 a tot en met j Burgerlijk Wetboek, heeft de consument het recht om binnen 21 kalenderdagen na de levering zonder opgave van reden de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 7:46c BW, en de geleverde Product(en) binnen 21 dagen na die ontbinding terug te sturen. De consument is gehouden, alvorens op grond van het voorgaande over te gaan tot terugzending van de Product(en), daarvan binnen de bovengenoemde termijn van 21 werkdagen schriftelijk en ondubbelzinnig melding te maken bij CIHEX. De consument draagt de bewijslast van tijdige terugzending en het terugzenden van de geleverde Product(en) komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie), in nieuwstaat, onbeschadigd en ongebruikt. In geval van levering van Product(en) en/of Dienst(en) die naar hun aard niet retour gezonden kunnen worden, waaronder mede begrepen Producten en Diensten die onmiddellijk na aanvraag, bestelling of aanmelding worden geleverd en/of digitaal toegankelijk zijn, of binnen de hierboven genoemde termijn van 21 werkdagen reeds zijn geleverd dan wel toegankelijk zijn gemaakt, is ontbinding op grond van de onderhavige bepaling niet mogelijk.
Lid 5 Informatie, afbeeldingen en mededelingen van CIHEX betreffende Producten en/of Diensten worden met zorg en zo nauwkeurig mogelijk gegeven, verstrekt en/of gedaan. CIHEX garandeert echter niet dat een Offerte en/of Producten en/of Diensten volledig met de verstrekte informatie, afbeeldingen en mededelingen in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de afwijking dusdanig is dat de Producten en/of Diensten niet (meer) beantwoorden aan hetgeen de Afnemer daarvan redelijkerwijs mocht of had mogen verwachten. In dat geval kan de Afnemer de Overeenkomst binnen redelijke tijd ontbinden.

ARTIKEL 4: OFFERTE
Lid 1 Een door CIHEX opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt, en geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de betreffende Producten.
Lid 2 CIHEX is nimmer verplicht om een Overeenkomst met een Afnemer te sluiten.
Lid 3 Door CIHEX opgestelde Offertes zijn opgesteld aan de hand van door de Afnemer verstrekte gegevens. CIHEX gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens. CIHEX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de Afnemer.

ARTIKEL 5: BETALING
Lid 1 Prijzen van Producten en Diensten worden jaarlijks vastgesteld door CIHEX en worden vermeld op de website www.CIHEX.nl.
Lid 2 Betaling van de overeengekomen prijzen geschiedt door: iDEAL of creditcard.
Een Afnemer die rechtspersoon is kan waar van toepassing en uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen met CIHEX, betalen op rekening.
Lid 3 Het verschuldigde Factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na Factuurdatum bijgeschreven te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening van CIHEX.
Lid 4 Indien de Afnemer de factuur niet binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, is de Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve vanaf die dag over het opeisbare Factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Lid 5 Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet (tijdig) betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer een gefixeerd bedrag ter hoogte van 15% van het verschuldigde Factuurbedrag aan kosten verschuldigd. Indien CIHEX aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om tot betaling of incasso te komen, dient Afnemer ook deze aan CIHEX te vergoeden.
Lid 6 Afnemer is niet gerechtigd om enige van zijn (betalings)verplichtingen op te schorten noch tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van CIHEX.
Lid 7 Uitsluitend indien de Afnemer door de Belastingdienst is vrijgesteld van btw brengt CIHEX geen btw in rekening. De Afnemer dient in voornoemd geval schriftelijk aan CIHEX aan te geven dat de Afnemer door de Belastingdienst is vrijgesteld van btw. De Afnemer vrijwaart CIHEX hierbij voor alle eventuele aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot de Belastingdienst, ter zake.”

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Lid 1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door CIHEX verrichte Diensten en resultaten daarvan, (geleverde) Producten, waaronder maar niet beperkt tot aangeboden en/of beschikbaar gestelde examens, leermiddelen en/of software uitsluitend bij CIHEX (of eventuele licentiegevers). Afnemer verkrijgt alleen een voorwaardelijke en niet-exclusieve (gebruikers)licentie voor het overeengekomen gebruik, onder de overeengekomen voorwaarden.
Lid 2 Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden om resultaten van Diensten, Producten, examens, leermiddelen en/of software geheel of ten dele te (laten) openbaar maken en/of verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins openbaar te maken.
Lid 3 Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden om resultaten van Diensten, Producten, examens, leer-middelen en/of software te verkopen of anderszins af te staan aan derden.
Lid 4 Het is de Afnemer verboden enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of intellectuele eigendomsrechten van of uit de resultaten van de Diensten en/of de Producten te verwijderen
of te wijzigen.

ARTIKEL 7: RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID
Lid 1 Door CIHEX geleverde Producten en/of Diensten dienen terstond na levering door de Afnemer te worden gecontroleerd op gebreken of tekorten. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk aan CIHEX te worden gemeld.
Lid 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4, kunnen geleverde Producten uitsluitend retour worden gezonden nadat daartoe door CIHEX schriftelijke toestemming is verleend.
Lid 3 Onverminderd het in de wet en/of verder in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan er niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het Product als:
- er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
- er na de levering veranderingen in/aan het Product zijn aangebracht;
- het gebrek het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- het gebrek is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud door de Afnemer aan het Product.
Lid 4 De totale aansprakelijkheid van CIHEX uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook, is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een bedrag van ten hoogste het door Afnemer daadwerkelijk betaalde of te betalen Factuurbedrag (exclusief BTW) en in geen geval meer dan € 500,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- redelijke kosten die de Afnemer zou moeten maken om de prestatie van CIHEX aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Afnemer wordt ontbonden;
- redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade.
CIHEX is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van Orders, winst- en omzetderving en daarop gelijkende indirecte schade. Onder indirecte schade wordt tevens verstaan schade van welke aard dan ook die is ontstaan door het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk zijn van Digitale Diensten, Producten en/of examens.
Lid 5 CIHEX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden als gevolg van het gebruik van door of namens Afnemer verstrekte gegevens en/of materialen. Afnemer vrijwaart CIHEX van elke aanspraak van derden terzake, schade en kosten daar uitdrukkelijk onder begrepen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT
Lid 1 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van CIHEX waardoor nakoming redelijkerwijs niet van CIHEX verlangd kan worden.
Lid 2 In alle gevallen van overmacht heeft CIHEX het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
Lid 3 In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het voorgaande lid is CIHEX niet gehouden tot enige schadevergoeding.
Lid 4 Onder de in lid 1 genoemde omstandigheden zijn (onder meer, maar niet uitsluitend) begrepen: overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, transportproblemen, bedrijfsstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, in gebreke blijven van leveranciers of wanprestatie door derden die voor de uitvoering door CIHEX zijn ingeschakeld, files, brand, rampen, epidemie of (gevaar voor) oorlog. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of in gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website(s) van CIHEX.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
Lid 1 De door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van CIHEX. In het privacy statement van de CIHEX website is te zien welke persoonsgegevens benodigd zijn en wat CIHEX hiermee doet. Hierbij neemt CIHEX de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere relevante wet- en regelgeving in acht.
Lid 2 CIHEX gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de met de Afnemer of ten behoeve van de Afnemer gesloten Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens door CIHEX gebruikt om de Afnemer te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van de Producten en Diensten van CIHEX. Indien de Afnemer hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij hierover contact opnemen met CIHEX, via info@CIHEX.nl of via het centrale nummer 085-4017894.
Lid 3 CIHEX kan persoonsgegevens gebruiken voor referentiedoeleinden en in dit kader verstrekken aan instellingen, waaronder de Voedsel en Warenautoriteit en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, indien door deze instelling(en) navraag wordt gedaan bij CIHEX. Tevens kan CIHEX persoonsgegevens gebruiken voor justitiële doeleinden en in dit kader verstrekken aan Justitie indien zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

Lid 4 De Afnemer kan een verzoek bij CIHEX indienen voor inzage in zijn opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan de Afnemer verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn persoonsgegevens aan te brengen, niettegenstaande zijn andere rechten op grond van de wet. Indien de Afnemer van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, of indien de Afnemer vragen heeft over de manier waarop CIHEX omgaat met persoonsgegevens, kan de Afnemer CIHEX bereiken via info@CIHEX.nl of via telefoonnummer: 085-4017894.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING EN ONTBINDING
Lid 1 Onverminderd de rechten van CIHEX op grond van de wet, is CIHEX gerechtigd om door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Afnemer, haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de Afnemer, indien:
- Afnemer van rechtswege in verzuim is doordat hij niet, niet geheel of niet tijdig voldaan heeft aan zijn (betalings)verplichtingen;
- Afnemer in verzuim is, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door CIHEX en hem een redelijke termijn is gegund om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen en hij daar binnen deze termijn nog immer niet aan voldoet;
- na het sluiten van de Overeenkomst aan CIHEX omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven om te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Afnemer in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe indient of jegens hem wordt ingediend, surceánce van betaling aanvraagt of jegens hem wordt verleend, of een besluit tot gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Afnemer wordt of is genomen.

ARTIKEL 11: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Lid 1 Geschillen tussen Afnemer en CIHEX, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
Lid 2 Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
Lid 3 Op alle Overeenkomsten, alsmede elk geschil daaruit voortvloeiend of daarmee samenhangend, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIGITALE PRODUCTEN EN DIENSTEN
Lid 1 Aanvragen, bestellen van of inschrijven voor Digitale Producten en/of Diensten geschiedt Digitaal.
Lid 2 Digitale Producten en Diensten worden Digitaal geleverd en/of verricht.

ARTIKEL 13: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR EXAMENS
Lid 1 Inschrijving voor een examen geschiedt door een Digitale inschrijving. Digitale inschrijving geschiedt door volledige invulling en verzending van het Digitale inschrijfformulier, te vinden op www.CIHEX.nl.
Lid 2 CIHEX mag inschrijvingen voor een examen weigeren indien de kredietlimiet van de Afnemer is over-schreden, het inschrijfformulier niet volledig is ingevuld of de kandidaat niet aan de toelatingseisen voldoet, welke eisen te vinden zijn op de website www.CIHEX.nl.
Lid 3 Annuleren van deelname aan een examen kan uitsluitend schriftelijk geschieden door de Kandidaat en/of de betalende instantie.
Lid 4 Indien de annulering uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van een examenperiode bekend is gemaakt bij CIHEX dan heeft u drie keuzes:
a) of u kunt deelnemen aan één van de volgende examens (mits beschikbaar);
b) of u kunt een andere Examenkandidaat laten deelnemen aan één van de volgende examens (mits beschikbaar); Deze optie is niet van toepassing op de digitaal aangeboden examens.
c) of u kunt afzien van deelname aan een examen. In dit geval ontvangt u het betaalde Examengeld terug op uw rekening.
Lid 5 Indien een Exameninschrijving binnen 10 werkdagen voor aanvang van een examenperiode bekend is gemaakt bij CIHEX dan zal geen restitutie plaatsvinden.
Lid 6 Indien een kandidaat door overmacht verhinderd is aan het examen deel te nemen wordt 100% van het Examengeld terugbetaald, mits de schriftelijke annulering vergezeld gaat van een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de situatie van overmacht blijkt.
Overmacht is uitsluitend:
Overlijden van de echtgenoot of partner en van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad.
Bevalling van de kandidaat, echtgenote of partner
Spoedopname in een ziekenhuis van de kandidaat of diens echtgenoot/of partner.

ARTIKEL 14: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PROJECTEXAMENS
Lid 1 Uitsluitend opleidingsinstituten kunnen een Projectexamen aanvragen en Kandidaten daarvoor aanmelden door het plaatsen van een Bestelling via de webshop. Uitsluitend de door het betreffende opleidingsinstituut aangeleverde Kandidaten kunnen aan het Projectexamen deelnemen.
Lid 2 Uitzonderingen op de in de Overeenkomst opgenomen prijsafspraken voor Projectexamens kunnen uitsluitend schriftelijk en met uitdrukkelijk akkoord van CIHEX worden overeengekomen.
Lid 3 Kosten, voortkomend uit wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van het opleidingsinstituut, komen volledig ten laste van het opleidingsinstituut.
Lid 4 Bij annulering van het Projectexamen door het opleidingsinstituut, is het opleidingsinstituut de kosten voor het Projectexamen zoals vastgesteld in de Overeenkomst, onverminderd aan CIHEX verschuldigd.

ARTIKEL 15: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR STAFFELKORTING
Lid 1 Staffelkortingen worden vastgesteld door CIHEX en gepubliceerd op de website www.CIHEX.nl.
Lid 2 Staffelkorting wordt uitsluitend verleend aan afnemers waarmee CIHEX voorafgaand een schriftelijke overeenkomst is aangegaan.
Lid 3 Staffelkorting is uitsluitend mogelijk indien er sprake is van een bepaald minimum aan orders op jaarbasis.

ARTIKEL 16: BIJZONDERE BEPALINGEN VERMELDINGEN EN ADVERTENTIES IN APPLICATIES
Lid 1 CIHEX biedt Afnemers de mogelijkheid om in applicaties van CIHEX een vermelding te krijgen of te adverteren. Voor de specifieke eisen die gesteld worden aan het aanleveren van een vermelding of advertentie, de mogelijkheden en de tarieven, wordt verwezen naar de website www.CIHEX.nl.
Lid 2 Een Overeenkomst tot het plaatsen van een vermelding of een advertentie op het Platform komt tot stand op de wijze beschreven in artikel 3.
Lid 2 CIHEX heeft te allen tijde het recht een Bestelling te weigeren indien de gevraagde Dienst met betrekking tot het Platform naar het oordeel van CIHEX niet mogelijk of niet wenselijk is of indien de Kredietlimiet van de Afnemer is overschreden.
Lid 3 De Afnemer is verantwoordelijk voor het in bruikbare vorm ter beschikking stellen van de vermelding of advertentie aan CIHEX. Hierbij is CIHEX bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de vereisten waaraan de vermelding of de advertentie moet voldoen, zowel technisch, qua vormgeving als inhoudelijk. CIHEX behoudt zich het recht voor de aangeboden vermelding of advertentie niet te plaatsen als deze naar haar oordeel niet voldoen aan deze vereisten.
Lid 4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is aangegeven door CIHEX wordt een vermelding of advertentie geplaatst op het Platform binnen een termijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf het moment van bevestiging dat de advertentie of vermelding geplaatst zal worden. Overschrijding van deze termijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens CIHEX.
Lid 5 Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is aangegeven door CIHEX, behoudt CIHEX zich het recht voor om vermeldingen of advertenties bedoeld voor het Platform niet te plaatsen, en om geplaatste vermeldingen of advertenties te verwijderen van het Platform. CIHEX zal indien mogelijk steeds vooraf aan Afnemer melden dat de vermelding of de advertentie verwijderd zal worden.

ARTIKEL 20: ALGEMEEN
Lid 1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 22 september 2014. CIHEX is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten Overeenkomsten van toepassing, behoudens indien en voor zover dit in strijd met redelijkheid en billijkheid is. CIHEX zal Afnemers in kennis stellen van wijziging(en) van haar Algemene Voorwaarden. Indien de Afnemer meent dat de nieuwe Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, dient hij CIHEX hiervan binnen 5 werkdagen na de in kennisstelling te berichten, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht met de nieuwe Algemene Voorwaarden akkoord te zijn.
Lid 2 Nietigheid of vernietiging, op welke grond dan ook, deels of geheel, van enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betreffende (delen van die) bepaling(en) zal/zullen in overleg tussen CIHEX en Afnemer worden omgezet in een rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking het meest met de te vervangen bepaling overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek.
Lid 3 Deze Algemene Voorwaarden worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden CIHEX.
Lid 4 In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist CIHEX. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.
Lid 5 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en gratis op te vragen bij CIHEX en te raadplegen op en te downloaden van de website www.CIHEX.nl. Tevens kunnen de Algemene Voorwaarden worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel in Breda, onder nummer 614661210.